/ Numer projektu

POIS.04.01.00-00-0009/17

/ Nazwa kontraktu

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300

Wartość całkowita Kontraktu

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.04.01.00-00-0009/17

Data podpisania UoD: 11.09.2017 r.

Data podpisania Aneksu nr 1 do UoD: 07.03.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg Aneksu nr 13: 22.04.2024

Całkowita wartość projektu: 1 151 661 770,52 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 370 380 434,18 PLN

Opis Zadania

Zadanie polega budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300 (7,9 km) oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestycja zlokalizowana jest w północno – zachodniej części Polski i przebiega przez obszar województwa zachodniopomorskiego i w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T. Odcinek drogi ekspresowej S6 stanowi fragment międzynarodowej drogi E28 Berlin – Kołbaskowo – Szczecin – Goleniów – Koszalin – Gdańsk – Kaliningrad – Mińsk.

Uzupełnieniem powyższego zakresu będzie odcinek przejściowy o długości 0,742 km. (wybudowany na parametrach drogi ekspresowej S6 jednak do czasu wybudowania S6 na odcinku Sianów-Słupsk nie będzie oznakowany jako droga ekspresowa, pełniąc funkcję łącznika istniejącego przekroju jednojezdniowego z nowobudowanym odcinkiem dwujezdniowym pomiędzy drogą ekspresową S6, a istniejącą drogą krajową nr 6) .

Na odcinku drogi ekspresowej S6 oraz S11 przewidziano przekrój drogowy dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym i szerokim pasem dzielącym (z wyłączeniem odcinka przejściowego).

Główne cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
  • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
  • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
  • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
  • odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
  • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
  • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa zachodniopomorskiego jak również poza granice państwa.