103 %
84 %
 • 3.03.2016

  Data podpisania umowy z Wykonawcą Robót

 • 18.02.2016

  Data podpisania umowy z Konsultantem

 • 14.03.2016

  Data Prawa dostępu do Placu Budowy Wykonawcy Robót

 • 16.03.2016

  Data rozpoczęcia Robót

 • 15.12-15.03

  Czas na ukończenie (bez dwóch okresów zimowych od 15.12-15.03)

 • 15.05.2017

  Data I kamienia milowego

 • 16.07.2018

  Przewidywana data zakończenia Robót

 • 11.09.2017

  Podpisanie umowy z UE na dofinansowanie Projektu


Postęp prac


Czerwiec 2018


W czerwcu wykonano: ulepszenie podłoża m.in. w km 4+240-4+450, km 4+550-4+900; wykopy, nasypy m.in. w km 0+320-0+620, km 3+700-4+060, km 14+400-14+530. Prowadzono roboty związane z profilacją podłoża, a także wykonywaniem podłoża pod warstwę konstrukcyjną. Wykonywano także podbudowę pomocniczą z kruszywa związanego oraz z kruszywa niezwiązanego. Kontynuowano gwoździowanie skarp. Prowadzono prace na 22 obiektach inżynierskich, m.in. wykonanie murów oporowych i zasypek mostowych na obiekcie WD-103, betonowanie dylatacji na obiekcie WD-111, czy wykonanie betony podkładowego na obiekcie WD-122. Kontynuowano budowę zbiorników retencyjnych, a także zakończono przebudowy kolejnych kolizji elektroenergetycznych.

Maj 2018


W maju wykonano m.in. ulepszone podłoże w wybranych kilometrażach, wykopy, nasypy wraz ze zbrojeniem skarp, profilację podłoża, podbudowę zasadniczą z kruszywa niezwiązanego, a także wykonano warstwę wiążącą w km 16+100-17+550, 18+100-18+300. Wykonano również 235 szt. gwoździ gruntowych w km 13+600-13+855. Prowadzono roboty na 25 obiektach inżynierskich, m.in. wykonywano zasypki mostowe na obiekcie M-34, betonowanie ścian ustroju nośnego na obiekcie WD-121, betonowanie ścianek zaplecznych na obiekcie WD-115. Realizowano także roboty branżowe związane m.in. z budową zbiorników retencyjnych oraz przebudową sieci elektroenergetycznych.

Kwiecień 2018


W kwietniu wykonano wymiany gruntu w km 1+500 – 1+700, 6+600 – 6+930. Prowadzono roboty związane z wykonaniem wykopów i nasypów, a także z wykonaniem podłoża pod warstwę konstrukcyjną. Wykonano warstwę wiążącą w km 4+900 – 5+600 (strona prawa), 4+900 – 5+800 (strona lewa). Gwoździowano skarpy oraz wykonano strefy przejściowe. Prowadzono roboty na 20 obiektach inżynierskich. Kontynuowano roboty branżowe, m.in. budowę zbiorników retencyjnych, odwodnienie korpusu drogowego, przebudowywano sieci elektroenergetyczne średniego napięcia.

Marzec 2018


W marcu kontynuowano prowadzenie przeglądów archeologicznych i środowiskowych. W zakresie robót drogowych wykonano m.in.: wymiany gruntu w km 1+500-1+700, km 6+600-6+930, km 11+660 - 11+855, km +130-1+390; ulepszano podłoże; wykonywano nasypy i wykopy; wykonywano podłoża pod warstwę konstrukcyjną w km 16+450-16+900, km 16+940-17+550, km 18+100-18+350; wykonywano kolumny przemieszczeniowe w km 8+813-8+880. Prowadzono roboty na 20 obiektach inżynierskich, m.in.: wykonano mur oporowy na obiekcie WD-112; rozdeskowano ustrój nośny obiektu M-31 (strona lewa); zabetonowano ścianki zapleczne na obiekcie M-33; wykonano płyty przejściowe na obiekcie E-35. Prowadzono prace przy budowie czterech zbiorników retencyjnych. Przebudowywano kolizje linii średniego i niskiego napięcia.

Luty 2018


Prowadzono przeglądy archeologiczne i środowiskowe. Uzupełniano i naprawiano znaki informacyjne o robotach na Terenie Budowy. Kontynuowano wymianę gruntu w wybranych kilometrażach. Prowadzono roboty przy budowie nasypów oraz wykonywaniu wykopów. Zrealizowano poletko próbne kolumn przemieszczeniowych w km 8+813-8+880. Prowadzono roboty na 15 obiektach inżynierskich, m.in. wykonywano mur oporowy na obiekcie WD-112, betonowanie ustroju nośnego na obiekcie M-34, wykonywanie rusztowania pod ustrój na obiekcie WD-128. Kontynuowano budowę 5 zbiorników retencyjnych. Przebudowywano kolizje elektroenergetyczne oraz kolizje sieci gazowej.

Styczeń 2018


Na Placu Budowy kontynuowano przeglądy archeologiczne i środowiskowe. Uzupełniano i naprawiano znaki informujące o robotach na Terenie Budowy. Kontynuowano prace związane z wymianą gruntu i ulepszaniem podłoża. Wykonywano nasypy wraz ze zbrojeniem skarp. Prowadzono roboty na 17 obiektach inżynierskich, m.in. rozpoczęto rozdeskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-104, wykonano ciosy podłożyskowe na obiekcie WD-127, zakończono wykonywanie zasypki na obiekcie E-35. Kontynuowano budowę zbiorników retencyjnych. Przebudowywano kolizje elektroenergetyczne oraz kolizje sieci gazowej.

Grudzień 2017


W grudniu w zakresie robót drogowych wykonano m.in.: wymianę gruntu w wybranych kilometrażach, wykonywano wykopy i nasypy. Prowadzono prace na 18 obiektach inżynierskich związane głownie z deskowaniem, zbrojeniem, betonowaniem i sprężaniem ustrojów nośnych. Kontynuowano budowę zbiorników retencyjnych. Przebudowywano kolizje linii średniego i niskiego napięcia, a także kolizje sieci gazowej.

Listopad 2017


W listopadzie prowadzono prace związane z wymianą gruntu i ulepszaniem podłoża. Wykonywano wykopy oraz nasypy wraz ze zbrojeniem skarp. Kontynuowano roboty na 23 obiektach inżynierskich, m. in. deskowano i zbrojono ustroje nośne, wykonywano podpory skrajne i fundamenty, czy betonowano przepusty. Trwały prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, a także kolizji sieci gazowej. Prowadzono również prace przy budowie zbiorników retencyjnych.

Październik 2017


W październiku Wykonawca prowadził prace związane z wymianą gruntu i ulepszeniem podłoża w wybranych kilometrażach. Wykonywano wykopy oraz nasypy, a także podbudowy zasadnicze, m.in. z mieszanki niewiązanej kruszywem. Prowadzono roboty na 22 obiektach inżynierskich. Przebudowywano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieci elektroenergetyczne oraz sieć gazową. Prowadzono przeglądu archeologiczne i środowiskowe. Uzupełniono również oznakowanie informujące o prowadzonych robotach.

Wrzesień 2017


We wrześniu, tak jak w poprzednich miesiącach, trwały przeglądy archeologiczne i środowiskowe. W zakresie robót drogowych Wykonawca prowadził prace związane z wymianą gruntu, ulepszeniem i profilacją podłoża, a także wykonywał wykopy i nasypy. Wykonywano także podbudowy zasadnicze i bitumiczne. Trwały roboty na 27 obiektach inżynierskich. Kontynuowano przebudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz budowę zbiorników retencyjnych. Rozpoczęto przebudowę kolejnych kolizji linii średniego napięcia.

Sierpień 2017


W minionym miesiącu prowadzono roboty drogowe w tym m.in. wymiany gruntu, ulepszanie podłoża, wykonywanie wykopów i nasypów oraz transport materiałów. Wykonywano prace na 23 obiektach inżynierskich, związane głównie deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem ustroju nośnego, betonowanie ław fundamentowych i fundamentów, betonowaniem przepustu. Prowadzono prace dotyczące budowy zbiorników retencyjnych, Przebudowywano sieci elektroenergetyczne, a także kolizje sieci gazowej.

Lipiec 2017


W lipcu kontynuowano przeglądy archeologiczne i środowiskowe. Prowadzono roboty drogowe, w tym: odhumusowanie, ulepszanie podłoża, wykonywanie nasypów, wykonywanie stabilizacji. Trwały prace na 21 obiektach inżynierskich. Przebudowywano kolizje sieci gazowych, kolizje teletechniczne oraz linii elektroenergetycznych średniego napięcia.

Czerwiec 2017


Na Placu Budowy kontynuowano przeglądy archeologiczne oraz środowiskowe. Wykonywano wymianę gruntu oraz ulepszenie podłoża. Prowadzono prace związane z budową nasypów m.in. na węzłach: Koszalin Północ, Koszalin Wschód oraz Sianów Wschód. Wykonywano roboty na 20 obiektach inżynierskich, związane głównie z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem. W dalszym ciągu kontynuowane są przebudowy sieci gazowych i elektroenergetycznych.

Maj 2017


W maju kontynuowano roboty drogowe, mostowe i branżowe. W dalszym ciągu prowadzono prace dotyczące wymiany gruntu oraz ulepszenia podłoża w wybranych kilometrażach. Wykonano platformy pod mikrowybuchy oraz prowadzono roboty strzałowe w ramach poletka próbnego. Trwały także prace przy wykonywaniu nasypów. Prowadzono prace na 19 obiektach inżynierskich, związane przede wszystkim z wykopami pod podpory, zbrojeniem korpusów, betonowaniem ław i korpusów, wykonywaniem ścianek szczelnych, a także wykonywaniem izolacji. Przebudowywano kanalizację tłoczną, kolizje wodociągowe oraz kolizje linii średniego i niskiego napięcia.

Kwiecień 2017


W minionym miesiącu prowadzono prace związane z wymianami gruntu, wykonywaniem ulepszenia podłoża, profilowania podłoża oraz stabilizacji. Wykonywano także nasypy i prowadzono roboty ziemne. Prace trwały również na jedenastu obiektach inżynierskich. W dalszym ciągu prowadzono roboty branżowe, m.in. przebudowywano kanalizację tłoczną, sieci elektroenergetyczne, a także wykonywano roboty teletechniczne.

Marzec 2017


W minionym miesiącu prowadzono roboty drogowe, mostowe oraz branżowe. Wykonywano wymiany gruntu m.in. na węźle Bielice, węźle Koszalin Północ oraz na drogach serwisowych. Kontynuowano prace związane z odhumusowaniem, naprawą dróg lokalnych, a także transportowano materiały na Plac Budowy. Prowadzono prace związane z betonowaniem i zbrojeniem na obiektach inżynierskich. Kontynuowano wykonywanie przebudów kolizji teletechnicznych, układano gazociągi, przebudowywano drenaże rolnicze oraz kolizje wodociągowe.

Luty 2017


W minionym miesiącu kontynuowano prace związane z odhumusowaniem oraz wymianami gruntu. Prowadzono roboty ziemne, a także transportowano materiał na Plac Budowy. Prowadzono prace dotyczące zbrojenia, betonowania oraz deskowania na obiektach inżynierskich. Odwadniano korpus drogowy, przebudowywano drenaże rolnicze, a także kolizje wodociągowe i sanitarne. Prowadzono również prace związane z regulacją koryt rzek: Dzierżęcinka, Polnica i Unieść.

Styczeń 2017


W minionym miesiącu kontynuowano prace związane z wykonywaniem wymian gruntu w wybranych kilometrażach. W dalszym ciągu trwały roboty dotyczące odhumusowania, a także wycinki drzew oraz wyrywania i wywozu karpin. Oprócz tego kontynuowano roboty ziemne. Trwały prace na obiektach inżynierskich, między innymi zakończono wykopy oraz wykonano beton wyrównawczy na obiekcie WD-112, zabetonowano ciosy podłożyskowe oraz zamontowano łożyska na obiekcie E-35, a także wykonano zbrojenie, deskowanie i betonowanie przepustu PS-14. Kontynuowano przebudowy kolizji teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych.

Grudzień 2016


W minionym miesiącu kontynuowano prace związane z wymianami gruntu oraz odhumusowaniem. Wprowadzono tymczasowy objazd na ul. Morskiej w Koszalinie. W dalszym ciągu prowadzono prace na obiektach inżynierskich dotyczące betonowania, zbrojenia oraz deskowania. Oprócz tego wykonywano przebudowy kolizji teletechnicznych, wodociągowych, deszczowych, a także sieci elektroenergetycznych.

Listopad 2016


W listopadzie Wykonawca realizował wymiany gruntu w wybranych kilometrażach, a także prowadził prace związane z ulepszeniem podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej. Kontynuowano wycinkę drzew, krzewów oraz wyrywanie karpin. W dalszym ciągu wykonywano odhumusowanie. Prowadzono prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem na wybranych obiektach inżynierskich. Kontynuowano przebudowywanie kolizji wodociągowych i teletechnicznych. W związku z opadami deszczu odpompowywano wody z terenów zalanych i zastoisk.

Październik 2016


W minionym miesiącu kontynuowano przeglądy archeologiczne i środowiskowe. Wykonywano ulepszone podłoże z mieszanki spoiwowo-gruntowej w określonych kilometrażach. Trwały prace związane z odhumusowaniem oraz wycinką drzew. Wykonywano zbrojenie i betonowanie ław na wybranych obiektach inżynierskich. W dalszym ciągu przebudowywano sieci wodociągowe i teletechniczne.

Wrzesień 2016


W minionym miesiącu Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace związane z odhumusowaniem. Prowadzono rozbiórki budynków. Wykonano ulepszone podłoże z mieszanki spoiwowo-gruntowej w określonych kilometrażach. Prowadzono prace na obiektach WD-103, WD-125 oraz E-35. Kontynuowano wykonywanie przebudowy kolizji teletechnicznych: TT-01, TT-02, TT-05, TT-06, TT-12, TT-13. Wykonywano także przebudowy drenaży rolniczych oraz odmulanie rowów. Trwa przebudowa wybranych sieci wodociągowych i kolizji kanalizacji sanitarnej.

Sierpień 2016


W minionym miesiącu Wykonawca prowadził prace przygotowawcze dotyczące wymiany gruntu na wybranych odcinkach. Kontynuowano rozbiórki, wyburzenia budynków oraz odhumusowanie. Prowadzono także prace na obiektach WD-125 oraz WD-103. Poza tym wykonywano m.in.: przebudowy kolizji teletechnicznych TT-1, TT-5, TT-12, TT-14; rozpoczęto przebudowy kolizji wodociągowych W-3, W-5, a także kontynuowano przebudowywanie kolizji wodociągowych W-7 i W-15. Ponadto Wykonawca uzupełnił oznakowanie terenu budowy - tablice ostrzegawcze, tablice zakazu wstępu wzdłuż terenu budowy. Odbyły się również przeglądy archeologiczne i środowiskowe.


Lipiec 2016


W minionym miesiącu Wykonawca w dalszym ciągu przeprowadzał odhumuswanie. Wykonano także badanie VSS ulepszonego podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej w km 5+605-5+725. Prace prowadzono przede wszystkim na obiektach: WD-125 i E-35. Na obiekcie WD-125 trwa budowanie platformy pod palownice, natomiast na obiekcie E-35 wykonano wzmocnienie podłoża kolumnami DSM. Poza tym wykonywano przebudowy sieci teletechnicznej kolizja nr TT-12, TT-14 oraz rozpoczęto przebudowę kolizji nr TT-1. Przebudowywane są także sieci wodociągowe kolizja nr W6, W7, W9, W15.

Czerwiec 2016


W tym miesiącu w zakresie robót drogowych Wykonawca przeprowadził przede wszystkim odhumusowanie (między innymi na S11, S6, a także pod obiekty WD-125 oraz E-35) oraz wykonał odcinki eksperymentalne ulepszenia podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej. Oprócz tego została przeprowadzona wycinka drzew i krzewów. Wybudowano drogę dojazdową do obiektu E-35, a także rozplantowano teren pod komorę ze ścianek szczelnych przy obiekcie WD-125. Jeśli chodzi o roboty mostowe, wykonano m.in. wykopy pod wzmocnienia przy obiekcie E-35 oraz przeprowadzono przegląd i naprawę płotków ochronnych zabezpieczających przejście płazów. Poza tym, wykonano rozbiórkę przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej, szamb i studni w rejonie km 18+400. Rozpoczęto przebudowę kolizji sieci kanalizacji sanitarnej St4 oraz sieci wodociągowej W9 i W15.

Maj 2016


Wykonanie płotków ochronnych zabezpieczających płazy. Sprawdzenie podłoża gruntowego pod posadowienie obiektów inżynierskich. Wykonywanie próbnych badań – wytrzymałość próbek na ściskanie pod kątem wykonania stabilizacji z pobranych materiałów kruszyw z terenu budowy.


Kwiecień 2016


Rozpoczęcie inwentaryzacji terenów przyległych i rozpoznanie saperskie terenu budowy. Przekopy kontrolne oraz inwentaryzacja karpin. Wytyczenie osi głównych i podpór obiektów mostowych. Zakończono wiercenie geologiczne.Marzec 2016


16.03.2016 data rozpoczęcia Robót. Organizowanie zaplecza, oznaczenie terenu budowy, prace geodezyjne.